Inleiding:

Indien u een transportonderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het getuigschrift beroepsgroepenvervoer verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt dus ook voor de “ eigen rijders” maar ook voor bedrijfsopvolging en bedrijfsovername.

Voordat men aan de slag kan als transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als ook voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift Beroepsgoederenvervoer.

Voordat u aan de slag kunt als transportondernemer, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het bezit van het getuigschrift van Nationaal en Internationaal vervoer van goederen over de weg. Hiervoor dient u een zestal examens af te leggen. Zodra u alle examens heeft behaald ontvangt u het Euro getuigschrift. Hiermee kunt U een vergunning aanvragen bij het NIWO.

Inhoud van de opleiding:

Het getuigschrift bestaat uit een zestal vakken; voor elk vak dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende vakken:

Bedrijfsmanagement

Hierin worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.

Calculatie

Hierin wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.

Financieel management

Dit wordt ook wel de boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Internationaal Goederenvervoer

Om ook internationaal de goederen op een goede wijze te vervoeren dient men kennis te hebben van de Wwg, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR, AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.

Personeelsmanagement

Hierin aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.

Wwg Wet wegvervoer goederen

Hierin worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Lesmateriaal:

Het lesmateriaal is op een effectieve manier opgebouwd en wordt steeds aan de laatste exameneisen aangepast. Het bevat per hoofdstuk de relevante oefenvragen en aan het einde van iedere module de nodige examentrainingen. Op deze manier worden alle gemotiveerde cursisten optimaal voorbereid op het succesvol kunnen afleggen van de CCV examens!

Ondanks het feit dat alle antwoorden van de vragen terug te vinden zijn in het lesmateriaal, is het mogelijk als extra het antwoordenboek aan te schaffen. Deze zit niet standaard in de cursusprijs verwerkt.

Examens:

De examens worden regelmatig, op verschillende locaties in het land afgenomen door het CCV examenhuis afdeling ondernemersexamens.

De cursist dient zelf zorg te dragen voor de aanmelding en betaling van de examens.

Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden. Alleen bij de vakken Calculatie (geheel open) en Financieel Management (gedeeltelijk meerkeuze en gedeeltelijk open) geldt, dat er ook open vragen worden gesteld (cases). 

Om in aanmerking te komen voor een Getuigschrift dient de kandidaat binnen 5 jaar geslaagd te zijn voor alle modules.

De uitslag van het examen wordt zo spoedig mogelijk na de examens per post naar de kandidaat verzonden.

Examenkosten (2017):
Internationaal Goederen € 140,10
Bedrijfsmanagement  € 140,10
Personeelsmanagement € 140,10
Wegvervoer Goederen  € 161,30
De open vragen examens op CBR locaties:
Calculatie  € 100,30 
Financieel Management  € 100,30
Toeslag bij extra tijd:  € 10,30
Toeslag bij individueel begeleid examen:  € 31,15

Vrijstellingen:

Kijk of je in aanmerking komt voor een vrijstelling op de website van het CBR 

Neem contact met ons op voor de cursusdata: 

06-27843356 of mail naar info@vanvlietverkeersopleidingen.nl

Duur van de opleiding:

De opleiding omvat 16 opleidingsdagen. U hebt de keuze uit een dagopleiding en een zaterdagopleiding.

De dagopleiding wordt verzorgd op woensdagen en vrijdagen. U kunt uw opleiding dan binnen 8 weken afronden.

De zaterdagopleiding duurt zo'n 3,5 maanden. U komt dan 16 zaterdagen naar school. 

Het examen dient de cursist zelf aan te vragen bij het CCV. U doet voor elk onderdeel examen op het moment dat u het beste uitkomt.

Voor meer informatie met betrekking tot de CCV examens, klik hier.

Cursusprijzen:

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal, naslagwerken. (excl. BTW)

Prijzen losse modules: (prijs 2017) 

Financieelmanagement (F)

€ 500,-

Calculatie  (C)

€ 500,-

Bedrijfsmanagement  (B)

€ 500,-

Personeelsmanagement   (P)

€ 500,-

Wet wegvervoer goederen (Wwg)

€ 500,-

Int. Wegvervoer Goederen  (IG)

€ 500,-

 

Wanneer u zich aanmeld voor alle modules (6) gelijktijdig 

bedraagt de cursusprijs:   € 2550,- 

  

 

  

Aanmelden:

U kunt zich online aanmelden.